Skip to content Skip to footer

Apliko për tërheqje të Kursimeve Pensionale

  Para moshës së pensionimit, nëse kontribuuesi bëhet përfitues i Pensionit Invalidor, ai/ajo mund të aplikojë për tërheqje të kursimeve pensionale suplementare.

  Po ashtu, pensionet invalidore, të tërhequra sipas invaliditetit që rrjedh nga “Ligji Nr. 04/L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëve të UÇK-së, viktimave civile dhe familjeve të tyre”, kanë të drejtë të tërheqin mjetet e paguara dhe të akumuluara.

  Dokument valid identifikimi i kontribuuesit
  Vendimi për pensionim invalidor, nga Administrata Pensionale
  Dëshmi mbi adresën e vendbanimit (fatur rryme/uji, ekstrakt i lindjes)
  Llogari bankare aktive e aplikuesit
  Zgjedhni njeren nga opsionit e meposhtme
  Dokument valid identifikimi i kontribuuesit
  Ekstrakti i lindjes
  Llogaria bankare (Deshmi te lëshuar nga banka)
  Zgjedhni njeren nga opsionit e meposhtme
  Letërnjoftim/pasaportë valide e bashkëshortes/it
  Dëshmi mbi adresën e vendbanimit (fatur rryme/uji, ekstrakt i lindjes)
  Llogari bankare aktive e bashkëshortes/it
  Certifikata e vdekjes së të ndjerit/ës
  Certifikata e martesës (jo më e vjetër se 6 muaj) ose Vërtetimi nga Arkivi.
  "***Me rastin e nxjerrjes së Vërtetimit nga Arkivi duhet të kërkoni nga ofiqari që në kutinë shpjeguese të këtij vendimit të shënohet numri personal i bashkëshortit/es të/së ndjerë.
  Letërnjoftim/pasaportë valide e aplikuesit (fëmiut)
  Dëshmi mbi adresën e vendbanimit (fatur rryme/uji, ekstrakt i lindjes)
  Llogari bankare aktive e aplikuesit
  Certifikata e vdekjes së të ndjerit
  Akti i trashëgimisë, i lëshuar nga noteri ose gjykata
  Letërnjoftim/pasaportë valide e aplikuesit
  Dëshmi mbi adresën e vendbanimit (fatur rryme/uji, ekstrakt i lindjes)
  Llogari bankare aktive e aplikuesit
  Certifikata e vdekjes së të ndjerit