fbpx
Skip to content Skip to footer

Dergo kalkulimet e mia ne email:

    • Llogaritja është me karakter informativ dhe shuma e mjeteve monetare të akumuluara varijon në bazë të parametrave që i siguruari zgjedh (pagesa mujore, Pagesa e menjëhershme në fillim të periudhës së kursimit, Pagesa e menjëhershme në fund të periudhës së kursimit, norma e kthimit nga investimet si dhe periudha e pagesës).
    • Në llogaritje është përfshirë edhe tarifa e menaxhimit të mjeteve monetare si dhe tarifa hyrëse.
    • Gjendja e llogarisë suaj vullnetare individuale është variabile dhe varet nga norma e kthimit në investime nga Fondi juaj vullnetar pensional.
    • Tatimi i mjeteve monetare gjatë tërheqjes se mjeteve është në përputhje me Ligjin për Tatimin mbi të Ardhurat Personale (Gazeta Zyrtare LIGJI NR. 05/L-028).